0431-2258738,0431-2258739

Faculty – Pathology

FACULTY - PATHOLOGY

S.NONAMEPOST
1.Dr.V.SARADA
PROFESSOR
2.Dr. R. PRAMILA
PROFESSOR
3.Dr.K.AMBEDKAR RAJ
PROFESSOR
4.Dr.N.JEYABALAN
PROFESSOR
5.Dr.S.PRIYA BANTHAVI
PROFESSOR
6.Dr.R.SUGANYA
ASSOCIATE PROFESSOR
7.Dr.RONALD J.BOSCO
ASSOCIATE PROFESSOR
8.Dr.R.PRIYA
ASSISTANT PROFESSOR
9.Dr.C.S.SRI SUGHANYA
ASSISTANT PROFESSOR
10.Dr.S.PRASATH
ASSISTANT PROFESSOR
11.Dr.G.VINOTH KUMAR
ASSISTANT PROFESSOR
12.Dr.RESHMA.T.K
ASSISTANT PROFESSOR
13.Dr.V.DEVI
ASSISTANT PROFESSOR
14.Dr.G.DHINESH
TUTOR
15.Dr.A.KIRUTHI PRIYA
TUTOR
16.Dr.S.NANDHINI
TUTOR
17.Dr.FATHIMA REHANA.M.A
TUTOR
18.Dr.KALEESWARI.L
TUTOR
19.Dr.YUVARAJAN.E.K.R
TUTOR
20.Dr.M.SRIPARVADHAWARTHINI
TUTOR